Anbefalede artikler

09/06/2021
Anjali udlever sine drømme

For 16 år siden indledte DACHSER sit samarbejde med den internationale børnehjælpsorganisation Terre des Hommes. Nogle vigtige elementer i dette partnerskab har altid været børns rettigheder, adgang til uddannelse og at fremme bæredygtighed og miljøbeskyttelse. En pige ved navn Anjali i det nordlige Indien er et af de børn, der har fået chancen for at få et bedre liv takket være denne indsats.

Læs
08/31/2021
Har du læst vores seneste nyhedsbrev?

I dette nyhedsbrev ser vi blandt andet nærmere på, hvordan vi kan være med til at skabe en mere miljøvenlig transportbranche.

Læs
08/25/2021
DACHSER planlægger miljøvenlig transport i København

DACHSER Denmark lancerer et projekt med miljøvenlige varetransporter til centrum af København inden udgangen af 2021. Med en fuldt batteridrevet FUSO eCanter-lastbil vil logistikleverandøren nedbringe sin CO2-udledning i hjertet af København. Formålet er at bidrage til Københavns Kommunes mål om at blive den første CO2-neutrale hovedstad i verden.

Læs
08/20/2021
Shuttle løser Nilfisks nordiske transportbehov

Shuttlekonceptet startede i november 2020, og siden da har DACHSER Sweden stået for afhentning og distribution af Nilfisks produkter til Danmark, Sverige, Norge og Finland. En DACHSER-trailer på Nilfisks satellitlager i Trollhättan udskiftes flere gange om dagen efter behov.

Læs

DACHSER Danmark

09/16/2021
Vejtransport: Kapacitet i Tyskland

Det globale logistikmarked i 2020 og 2021 har skabt store udfordringer for hele branchen. Selv om økonomien er ved at komme sig på tværs af alle brancher i kølvandet på de langvarige nedlukninger og grænselukninger, er der fortsat store belastninger af netværket. Det har resulteret i en øget mangel på kapacitet. I det følgende giver vi et overblik over situationen.

Læs
09/14/2021
Ny Sales Manager i Kolding

Monika Kasten tiltræder som ny Sales Manager for DACHSER Denmarks filial i Kolding. Den nye salgschef skal være med til at styrke virksomhedens position på vejtransportmarkedet i Vestdanmark.

Læs
09/14/2021
Søfragt: Den aktuelle situation i USA

Den seneste tids flaskehalse på det amerikanske søfragtmarked forsvinder ikke lige foreløbigt. Her får du et overblik over situationen, som den ser ud lige nu.

Overbelastning af havne og jernbaner
USA har i efterhånden mange måneder været udsat for en historisk ophobning af gods, når det gælder søfragt. Påvirkningen fra COVID-19 samt stor efterspørgsel skaber flaskehalse i alle større havne og terminaler i hele landet. Havne- og jernbaneoperatører opererer med færre medarbejdere, hvilket forsinker lastning og losning af skibe, øger opholdstiden og bremser transportprocesserne frem til terminalerne. Rederierne rammes også af situationen og kæmper for at overholde leveringstiderne. Fragtskibe har mange dages forsinkelse, og vi oplever løbende, at bestemte havne undgås. Det er stort set umuligt at overholde tidsplanerne.

Situationen for amerikanske vognmænd
Vognmændene var hårdt ramt ved COVID-19-pandemiens begyndelse og var nødsaget til at afskedige mange af deres chauffører, da både volumen og efterspørgsel faldt. Senere kom der et boom i såvel volumen som efterspørgslen på det amerikanske marked, og på det tidspunkt var der mangel på chauffører. Chaufførmanglen er aftaget i de seneste måneder, men den aktuelle lastvognsflåde dækker stadig ikke den store efterspørgsel. Lastbilchauffører er overbooket i de næste 3-5 uger. For at sætte skub på afhentninger og forsendelser kan LTL og FTL være en mulighed for at arrangere omladning til og fra containere på bestemte lagre.

Vognstel i USA
Det bliver en stor udfordring, at næsten alle containere "hænger fast" på et vognstel et eller andet sted og venter på transport. Det medfører det problem, at der stort set ikke er nogen tomme vognstel tilbage til at afhente gods. Vognstellene er udnyttet fuldt ud og er blevet en sjælden vare i USA.

Indgående gods i USA
Den amerikanske infrastruktur til havne- og jernbaneterminaler er overbelastet af den aktuelle importmængde. Indkommende containere parkeres bestemte steder for at gøre plads til nye skibs-/toglæs. I mange tilfælde er disse "parkeringspladser" helt overfyldte, og containerne er "begravet" og vil ikke umiddelbart kunne sendes videre. For at arrangere afhentning indgår terminaler FØRST en aftale med en lastbilchauffør, når den pågældende container er tilgængelig og frigivet af toldmyndighederne – hvilket kan vare flere dage og i mange tilfælde også uger.

Udgående gods fra USA
Den største udfordring er at finde det stærkt efterspurgte containerudstyr samt et vognstel til transporten. Havne- og jernbaneterminaler er også fyldt op med eksportcontainere, og i jernbaneterminalerne tager man ikke umiddelbart imod eksportlæs. Situationen er vanskelig, og næsten alle forsendelser er ramt af store forsinkelser.

Fremtidsudsigter
Vi vurderer, at situationen i USA ikke vil bedres i år. I 2022 vil situationen fortsat give udfordringer, men hos DACHSER tilstræber vi at give vores kunder god service og levere effektive løsninger trods udfordringerne i USA.

Højt prioriteret gods
Det er i øjeblikket muligt at opnå bedre transittider og kortere ekspeditionstider i de amerikanske terminaler ved at gøre brug af LCL-tjenester til prioriteret gods i stedet for FCL-tjenester. DACHSER tilbyder faste premium-tjenester på LCL-området på handelsruter fra både Asien og Europa. For eksempel er transittiden fra Kina blevet reduceret fra 28 til 18 dage. Desuden har vi nye tjenester i pipelinen, der indbefatter Atlanta og Los Angeles, som vi forventer vil mindske bookingvinduerne betydeligt. Den fortsat vanskelige situation på det amerikanske søfragtmarked vil også betyde, at højt prioriteret gods ofte vil blive transporteret med fly. DACHSER tilbyder fast premium-kapacitet via selskabets eget luftfragtnetværk, for eksempel med ugentlige afgange på ruten Frankfurt-Chicago i begge retninger samt mulighed for forbindelse til andre amerikanske lufthavne.

Vi er i tæt kontakt med vores samarbejdspartnere og tjenesteudbydere på daglig basis og gør vores bedste for, at din forsyningskæde bliver så problemfri som muligt. Hvis du ønsker individuel rådgivning, er du velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson fra DACHSER, så vi kan finde den bedste logistikløsning til dig.

Læs
08/25/2021
Store forsinkelser i Shanghai Pudong lufthavn (PVG)

Luftfragten til og fra Shanghai PVG lufthavn er igen bragt i udfordringer, da der fredag den 20. august blev rapporteret om flere COVID-tilfælde i lufthavnen.

Læs
08/20/2021
50 år med vekselladet

Standardcontaineren til transport af stykgods kan fejre sin 50-års fødselsdag i år. Inspireret af skibscontainere udviklede Thomas Simon vekselladskonceptet i slutningen af 60'erne. I starten var folk ret forbeholdne, men inden længe fik vekselladet sit gennembrud inden for vejtransport, og den banebrydende nyskabelse endte med at revolutionere hele logistikbranchen.

Læs
08/19/2021
Situationen i Ningbo og mulige konsekvenser

Nedlukningen af en af de travleste havne i Kina og Ningbo har fået vidtrækkende konsekvenser for den globale søfragt. Vi forventer forsinkelser og et øget efterslæb som følge af overbelastning af havnene og mangel på udstyr.

Læs
08/11/2021
Opretter kompetencecenter for datavidenskab og maskinlæring

Siden begyndelsen af juni har DACHSER samlet den ekspertise, virksomheden har opbygget i kraft af forskellige forsknings- og innovationsprojekter inden for blandt andet kunstig intelligens, maskinlæring og datavidenskab, i et nyt internt kompetencecenter for datavidenskab og maskinlæring.

Læs
08/02/2021
Nyt DACHSER magazine på gaden nu!

"Hold fast i det, der er godt, og øg fleksibiliteten". Det har været et mantra hos DACHSER det sidste par måneder. Det er også titlen på interviewet med Burkhard Eling i det seneste DACHSER magazine, hvor den nye CEO fortæller om, hvad disse ord betyder for ham.

Læs
07/15/2021
Udfordringer og omsorg: Livet som trainee hos DACHSER

Vera Weidemann, Head of Corporate Human Resources hos DACHSER, fortæller om, hvordan folk med talent for logistik kan blive en del af DACHSERs verden.

Læs
07/15/2021
Kvinderne, der bekæmper coronavirussen

Lige da coronapandemien startede, indrettede et distributionsselskab med base i det nordlige Spanien sig efter de nye krav fra markedet: I 2020 bad Pharmediq DACHSER om hjælp med at transportere over 100 millioner mundbind og andre værnemidler til destinationer i Spanien og andre europæiske lande.

Læs
Vis mere

DACHSER Corporate

09/17/2021
Air Freight: Shanghai Pudong Airport (PVG) status update

Regarding the disruptions at Shanghai Pudong Airport (PVG) in China, we would like to give you an updated overview and current status.

Læs
09/15/2021
Current cargo space situation in Germany

The global logistics market in 2020 and 2021 has caused major challenges for the entire industry. Although the economy recovered across all industries in the aftermath of the prolonged lockdowns and border closures, it led to high network loads this year, resulting in an increased shortage of cargo space. In the following, we provide an overview.

Læs
09/09/2021
Sea Freight: Current situation in the USA

The existing bottlenecks in the US ocean freight market, which are lasting for quite some months already, will continue for a longer period. We would like to give you an overview of the current situation.

Port and rail congestion

Already for months, the USA is experiencing historical congestions in sea freight business. The reason for this ongoing situation is well known: COVID-19 impacts and a high volume demand creating bottlenecks at all major ports and terminals throughout the country. Port and rail operators are operating with reduced staff, which delays loading and unloading of vessels, increases dwell time and slows down transportation processes to the terminals. Ocean Carriers are also overwhelmed with the situation and struggle to provide the needed service and timely response. Ocean vessels are having several days of delay and we experience port omissions on a regular basis. Schedule integrity remains almost non-existent.

US trucking situation

Trucking companies suffered heavily at the beginning of COVID-19 and were forced to let go many of their drivers due to the drop of volume and demand. Then, the boom of freight and demand hit the US market and at this point, not enough drivers were available. The driver situation improved over the last months but the current trucking fleet does still not cover the strong demand. Truckers are overbooked for the next 3-5 weeks. To accelerate the pick-ups and deliveries, LTL and FTL can be an option to arrange transloads into/from containers at designated warehouses.

Chassis in the US

It becomes a great challenge that almost all containers are stuck somewhere on chassis, waiting for transport. That leads to the problem that empty chassis are hardly available to arrange a pick up. Chassis are fully used and become a rare commodity in the US.

US inbound freight

The ports and rail terminals infrastructure in the US is simply overwhelmed by the current import volume. Inbound containers are parked on certain spots to make room for the new vessel / train loadings. In many cases, these "parking lots" are completely overstocked and containers are buried and not available for immediate hand over. In order to arrange a pick-up, the terminal provides appointments to truckers ONLY once the container is available and customs released - which can take days and even weeks in many cases.

US outbound freight

The main challenge is to find the desperately needed container equipment as well as the chassis for the transport. Ports and rail terminals are also full of export containers and the stations are not simply accepting export loads that easily. The situation is tight and almost every shipment is experiencing severe delays.

Outlook

We estimate that the situation in the US will not improve this year. Even 2022 will continue to be challenging but the team of DACHSER is aiming to provide our clients a good service and solutions despite the challenging times in the USA.

High Priority Cargo

Currently, it is possible to achieve better transit times and shorter turnaround times at the US terminals by using LCL services for prioritized shipments instead of FCL services. DACHSER operates regular premium LCL services on both ex-Asia and Europe trade lanes. Transit times ex China, for example, are even shortened from overall 28 to 18 days. And further, new pipeline services including Atlanta and Los Angeles aim to reduce booking windows immensely. The continuing tight situation in the US ocean freight market will also require that desperately needed freight will have to be loaded more often by air. DACHSER offers regular premium capacity with its own Air Network, for example with weekly connections on the Frankfurt - Chicago route in both directions and the option of connecting to other US airports.

We are in close contact with carriers and service providers on a daily basis and do our best to make your supply chain as smooth as possible. For individual advice, please contact your local representative of DACHSER so that we can implement the best logistics solution for you.

Læs
08/24/2021
Severe service disruption at Shanghai Pudong Airport (PVG)

Air freight service at Shanghai PVG Airport is again brought into challenges after several positive COVID cases were reported last Friday, August 20, at Shanghai Pudong Airport (PVG).

Læs
Gå til

Mest læste

10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny version af Incoterms med en række ændringer træder i kraft den 1. januar 2020. De leveringsbetingelser, der er udstedt af Det Internationale Handelskammer, regulerer de vigtigste forpligtelser for køber og sælger inden for international handel, såsom overførsel af varer til køber, transportomkostninger, ansvar for tab af og skader på varer og omkostninger til forsikringer.

Med tilpasningen af Incoterms 2020 til den nuværende globale handelspraksis er den nye version nu helt tidssvarende og praksisnær. Formålet med revisionen har været at gøre Incoterms-klausulerne mere brugervenlige. For eksempel er præsentationen af dem blevet revideret, så det bliver lettere for brugerne at vælge den relevante klausul. Desuden er rækkefølgen af klausulerne blevet ændret, og der er blevet tilføjet reviderede brugervejledninger til hver klausul.

Med hensyn til indhold er der foretaget væsentlige ændringer af Incoterms 2010, herunder især følgende:

 • Forskellige dækningsniveauer i CIF og CIP: Som tidligere er sælger stadig forpligtet i henhold til Incoterms 2020 til at tegne transportforsikring for egen regning i klausulerne CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid). I modsætning til Incoterms 2010 giver de to klausuler dog nu forskellige minimumsdækninger. Den minimumsdækning, der skal overholdes, når CIF-klausulen er aftalt, forbliver uændret. Den transportforsikring, der skal tegnes af sælger, skal fortsat mindst svare til dækningen i henhold til (C)-klausulerne i Institute Cargo Clauses eller lignende klausuler (forsikring af angivne risici). Hvis CIP-klausulen er aftalt, skal sælger nu sørge for forsikringsdækning i henhold til (A)-klausulerne i Institute Cargo Clauses (all-risk-forsikring). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen giver aftalens parter mulighed for at aftale en forsikringsdækning, der afviger fra dette.
 • Inkludering af sikkerhedsrelaterede krav: Sikkerhedsrelaterede krav til transport af varer er nu inkluderet i A 4- og A 7-reglerne i hver enkelt Incoterms 2020-klausul. Som med de andre Incoterms-klausuler skal det bemærkes, at Incoterms-klausulerne kun gælder direkte over for salgsaftalens parter og ikke befordringskontrakten.
 • Incoterms 2020 indeholder regler for transport med ens egne transportmidler i FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) og Delivered Duty Paid (DDP).
 • For varer, der sælges i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og er beregnet til søtransport (f.eks. varer i containere), indeholder FCA fremover en ny mulighed. Køber og sælger kan aftale, at køber skal bede sit fragtselskab om at udstede et ombordkonnossement til sælger, efter at varerne er blevet lastet. Samtidig er sælger forpligtet til at udlevere dette ombordkonnossement til køber. Dette sker typisk gennem de medvirkende banker.
 • Omdøbning af DAT til DPU (Delivered at Place Unloaded). I henhold til DAT-klausulen i Incoterms 2010 havde sælger leveret varerne, så snart de blev læsset af transportmidlet på en ’terminal’. Men ifølge anvendelsesretningslinjerne for Incoterms 2010 skulle udtrykket ’terminal’ ikke forstås ud fra et teknisk synspunkt, men betød ethvert aflæsningssted. Dette er der blevet taget højde for i Incoterms 2020 ved at omdøbe den tidligere DAT-klausul til DPU (Delivered at Place Unloaded) for at sikre overskueligheden. Det betyder, at alle (aftalte) steder i fremtiden kan være bestemmelsesstedet.

Incoterms gælder mellem parterne i en (national eller international) salgsaftale og dækker – men er ikke begrænset til – særlige rettigheder og forpligtelser inden for kontraktforholdet. Da der på denne måde sikres en ensartet definition, vil man kunne undgå efterfølgende fortolkningsproblemer eller uoverensstemmelser mellem salgsaftalens parter. Det skal bemærkes, at Incoterms på grund af ligheden med GT&C-bestemmelser ikke udgør lovbestemmelser og dermed kun bliver juridisk bindende, hvis de er blevet aftalt mellem salgsaftalens parter i form af en henvisning hertil (for Incoterms 2020 er dette også muligt før den 1. januar 2020). Uanset dette vil modstridende lovbestemmelser i den enkelte sag stadig gå forud for en Incoterms-klausul.

Incoterms er blevet revideret af 500 eksperter fra mere end 40 lande.Klausulerne anerkendes over hele verden og bruges på mere end 30 forskellige sprog.

Læs
11/05/2018
DACHSER Norway AS får ny Branch Manager

Den 1. januar 2019 tiltræder Armend Krasniqi (33) stillingen som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Læs
11/26/2019
Poststrejke i Finland

En strejke i det finske postvæsen og logistikunion (PAU) påvirker alle trafikker til og fra Finland. Som det ser ud lige nu, vil strejken vare indtil 8. december, men forhandlingerne mellem PAU og ledelsen i postvæsenet er stadig i gang.

Strejken, der nu går ind i sin tredje uge, påvirker i høj grad transporten til og fra Finland. Som udgangspunkt vil strejken vare indtil den 8. december, medmindre den finske fagforening for post og logistik (PAU) og ledelsen i det finske postvæsen Posti kan nå frem til en løsning på konflikten.

Derudover har flere andre fagforeninger meldt sig på banen i konflikten med støtteaktioner og sympatistrejker. Nedenfor kan du se nogle af konsekvenserne af strejken:

 • Fra mandag den 18. november vil fragt- og passagerfærger ikke håndtere forsendelser fra Posti.
 • Fra torsdag den 21. november bliver alle lastbiler nægtet adgang til bildæk på fragtskibe og passagerfærger på nationale ruter.
 • Fra mandag den 25. november vil fragtskibe og passagerfærger, der sejler under finsk flag, blive tilbageholdt i finske havne efter kl. 06:00.

  Pr. den 27. november 2019 genoptages færgetrafikken.

  Dette kan få betydning for dine sendinger hos DACHSER. Vi følger udviklingen nøje, og hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

  Læs
  01/15/2019
  DACHSER Sweden underskriver aftale med Volvo Cars

  Et af de mest velkendte og respekterede bilmærker i verden er ny kunde hos DACHSER. Fremover vil to specialbyggede megatrailers fragte reservedele fra Volvo Cars i Torslanda uden for Göteborg til DACHSER Sweden AB’s filial i Göteborg.

  Læs
  04/02/2019
  DACHSER satser på bæredygtig vækst

  2018 blev endnu et år med betydelig vækst for DACHSER. Logistikudbyderens konsoliderede nettoomsætning er vokset med 5,5 procent til 5,57 mia. euro. Ligesom året før steg antallet af forsendelser, denne gang med 2,5 procent til 83,7 millioner, mens tonnagen voksede med 3,0 procent til 41,3 millioner tons. Og med i alt 30.609 ansatte, en forøgelse på 1.511 medarbejdere siden sidste år, har også DACHSERs arbejdsstyrke nået et rekordhøjt niveau.

  Læs
  04/04/2019
  Fra elev til fuldtidssælger

  DACHSER Denmark har uddannet sin første administrationselev. Lasse Christiansen har de sidste to år været administrationselev i salgsafdelingen i Hvidovre. Med udgangen af februar 2019 færdiggjorde han sin elevtid, og han skal nu være ny Junior Sales Executive European Logistics i Hvidovre.

  Læs
  04/02/2019
  DACHSER-prisen 2018

  Onsdag den 5. september 2018 var det igen tid til det årlige Supply Chain Leaders Forum (SCLF), der fandt sted på Copenhagen Business School (CBS) i København. Temaet i år var ”Smart Chain Management”, og DACHSER-prisen 2018 skulle tildeles en heldig vinder.

  Læs
  10/02/2018
  DACHSER runder 30.000 ansatte

  Pr. 1. september har logistikudbyderen DACHSER flere medarbejdere end nogensinde: Det familieejede selskab beskæftiger i alt 30.500 medarbejdere rundtomkring i verden.

  Læs
  02/21/2019
  Brexit: Tiden rinder ud

  Politikerne kæmper for at finde en løsning på brexit-krisen, men deadlinen nærmer sig. Vi er nået til det punkt, hvor virksomheder systematisk må begynde at lægge planer for og forberede sig på alle scenarier. Det største problem er told.

  Læs
  2
  05/08/2019
  Bong og DACHSER: Optimering af varestrømmen

  De sidste mange år har den svenske virksomhed Bong udvidet sine markeder og er nu en af de førende leverandører af specialemballage og konvolutter. Løsninger til distribution og emballering af information er, hvad Bong er bedst til, og nu udvikler virksomheden sin indsats i Norden.

  Læs